Kolisi 'Ahopanilolo mo e AYAD
Written by Komitivahaope   
pale.jpgKo e Puleako Kolisi 'Ahopanilolo, Sr Koleti Kiutau, pea mo e taha 'ene fanau ako ko Rachael Pale 

na'ane kau atu ki he ako fakatekinakale he tafa'aki ngaahi me'atokoni fakapalofesinale 'i 'api pea mo e ngaahi falekai fakapisinisi, pea mo e ngaahi mala'e ako kehe pe foki ki ha ni'ihi 'o e fanau ako ni, 'i he ngaahi tokoni fakangaue mo fakaako 'a e Australian Youth Ambassadors for Development (AYAD), pe Kau 'Ampasitoa To'utupu 'Aositelelia.

Ko e Polokalama foki 'eni 'oku ne faka'ai'ai 'a e fengaue'aki 'i he vaha'a ko ia 'o e Pule'anga 'Aositelelia pea mo e langa fakalakalaka 'i he ngaahi fonua 'Esia, 'Otumotu Pasifiki pea mo 'Afilika 'oku nau kei langalanga hake.
'A ia 'oku 'ave ai 'e 'Aositelelia 'a 'enau fanau ako taukei he ngaahi mala'e ni 'i he vaha'a 'o e ta'u 18-30 'o nai fai ha ngaahi 'asainimeni taimi nounou pe he ni'ihi e ngaahi fonua ko 'eni, pea 'oku nau tokoni lahi foki heni 'i ha foung angaue 'ofa ki hano tokoni'i mo e vahevahe 'ilo ki he fanau ako hange ko 'eni 'i he Kolisi 'Ahopanilolo.

'I he ta'u kotoa pe, 'oku 'ave ai ha kau AYAD fakafuofua ki he toko 400 'i ha ngaahi polokalama ako mo e tokoni ki he ngaahi fonua kei langalanga hake ko 'eni. Ko e ngaahi mala'e 'oku tokonia 'e he AYAD 'oku kau ai 'a e ako, 'atakai, mo'ui lelei, fefakatau'aki, fakalakalaka 'i 'uta, etc.
'Oku fakapa'anga fakapnga 'eni he AusAID ko ha tokoni makehe 'a e Pule'anga 'Aositelelia 'i he tafa'aki tokoni ki tu'apule'anga, pea 'oku lavemonu heni 'a e Kolisi 'Ahopanilolo mo 'enau ngaahi polokalama ako fakatekinikale, fakatatau ki he fakamatala 'a e Puleako, Sr Kiutau.