Ongoongo mei he Folau Ifi Palasa Kolisi ‘Api fo’ou – NU’USILA
Written by Fr. 'Aisake Vaisima SM   
logo.gifKuo tu’uta lelei mai ki ‘Aokalani ‘a e kau folau hili ia ‘a hono talitali mafana kinautolu ‘e

Patele Vinise ‘Onesi pea mo e kainga komunio ‘o Hastings. Na’e mavahe mai ai pe ‘a e kau folau he taimi 12 ho’ata ‘o a’u mai ki ‘Aokalani ‘I he taimi 7.45 efiafi Tu’apulelulu 17 Tisema.

Ke Lau 'a e ongoongo ni 'i he PDF format kataki 'o click heni kuopau ke 'i ai ho'o acrobat reader

Hastings
Na’e mavahe mai e kau folau mei Wellington ‘I he taimi 11 pongipongi Tusite ko hono 15 Tisema ‘o fakataumu’a ki Hastings. Na’e ‘I ai kotoa ‘a e si’I kau Kolisi Tutuku mo honau ngaahi famili ne nau tu’u ‘o tali ‘a e ifi: Matu’a – Tuipeatau (‘Ulikitahifute) & Papa Kula, ‘Oli Taulanga, pea pehe ki he kau Kolisi Tutuku – (Palesiteni) Fetu’ani & Silia Kula, ‘Alakoka Lanumata (Angi), Neti Cook, ‘Okusitino & Lisia Taulanga, Venilaite & Lilieta Mailangi, Latu & Olita Falesiu, Viliami & Vaha Fainga’a, Kolosaini & Milika Telefoni, , Feleti & Tupou Foliaki, Sarah Afeaki, Taufateau Talia’uli, Salesi Foliaki. Ko e fakamavae lo’imata’ia.
Ko e konga pe ‘o e fononga – ha fa’ahinga feitu’u pe ke li atu ki ai e sino ke ma’u ha ki’I malolo.

 

 

1stsleeping.jpg 2ndsleeping.jpg

  3rdsleeping_photo.jpg

 

 

 

 


Ko e konga pe ‘o e fononga – ha fa’ahinga feitu’u pe ke li atu ki ai e sino ke ma’u ha ki’I malolo.

 1stpanaro.jpg

 

 

 

 

 

 

 Fakamavae mo Wellington (Sarah Afeaki – Kolisi Tutuku ta’u si’I taha ‘I he kau Kolisi Tutuku ne nau talitali e ifi.

Ne tu’uta e kau folau ki Hastings ‘I he taimi 4 efiafi kuo ‘osi talitali mai ‘a Patele ‘Onesi, Tevita Faka’osi pea mo e kainga mo e ngaahi pola lahi ‘aupito ke talitali ‘aki e kau folau. Na’e kamata ai pe ‘a e fakalea ‘a e me’aifi ‘a e fanau ‘I he holo ‘o e marae pea mo e fiefia ‘a e ngaahi fa’ee.
Na’e fai ‘a hono fokotu’utu’u mo hono palani’I ‘a e talitali mo e ngaahi polokalama ‘a e ifi ‘e he kulupu Kolisi Tutuku Ako Katolika ‘o taki ai ‘a Talopeatau & Fa’aki Tu’anaki, ‘Etuate & Liu ‘Onesi, Tevita & ‘Ave Faka’osi, Loma & Polealisi Moata’ane, Sitani & Telusila Pailate, Lolesio & Haitelenisia ‘Utalia, Keleto & TK

2ndpanaro.jpg
Fine’eiki ‘o e Komunio, Malia ‘Asopesio Pailate, ‘I he’ene tau’olunga fiefia ‘I hono talitali e kau ifi ki Hastings.

 

Moata’ane, mo Melekiola & Petsy Vakapuna. ‘Oku tokosi’I pe si’I kainga ni pea na’e kau mai foki mo e faifekau, setuata mo e kaingalotu ‘o e ngaahi Siasi kehekehe ‘oku ‘I Hastings ki hono talitali pea mo hono tauhi e kau folau.
‘I he ‘aho Pulelulu 16 na’e fakahoko ai ha faka’ali’ali ‘a e kau ifi ‘I he Kolisi St John’s Hastings ki he kakai ne nau lava hake ki ai, pea toki fakahoko ‘a e Koniseti ‘I he efiafi pe ko ia ‘o nau foaki ai ha pa’anga ‘e ua mano uaafe tupu ki he kau folau. Ko e koniseti fakafiefia ‘aupito ki he kainga. Na’e lava mai foki ‘a ‘Unaloto Sisifa (Tupou) mei New Plymouth ki he koniseti ‘o fakahoko ‘a ‘ene tau’olunga.
‘Oku pulengaue foki ‘I he kainga ni ‘a Savelio Maka (Lapaha) pea tauhi ‘a Kepu Molia (‘Eua) pea ‘oku poupou’I ‘a e ngaue ‘e he Tauhi Lahi ‘o e ngaahi matakali Pasifiki, Tevita Faka’osi. Ko Patele ‘Onesi ‘oku ne tauhi kinautolu. ‘Oku ‘I he kainga ni foki ‘a e fanau ‘a tangata Kolisi Tutuku ‘iloa ka kuo ne mole atu, ‘a ‘Esilone Pailate.

3rdpanaro.jpg

 Patele Vince ‘Onesi, Tevita Faka’osi, Savelio Maka, Liu ‘Onesi mo e komiti kolisi tutuku ako Katolika Hastings.

Kuo a’u mai ‘a e kau folau ki ‘Aokalani pea ne talitali lelei kinautolu ‘e he ni’ihi ‘I he Komiti (Maka Pailate, ‘Esitokia Paasi, Seini Rae pea pehe kia Soane Nofo’akifolau mo Susana pea mo Tuitu’u Paasi mo e kau tangata.
Kainga

 4thpanaro.jpg

Kainga Komunio Hastings mo e kau folau hli e Misa he falelotu St Peter Chanel.

‘Oku fakahoko ‘a e talitali faka-‘ofisiale ‘o e kau folau ki ‘Aokalani ‘I he Tokonaki 19 Tisema pea ma’u ai pe ha ki’I malolo Kilisimasi ‘a e kau folau kae toki hoko atu ‘a e ngaahi feinga Koniseti ‘I he Kamata’anga ‘o e Ta’u fo’ou.

5thpanaro.jpg

Nofo a Hastings.
Malo ‘aupito – fakamonu’ia atu ‘a e Kilisimasi pea pehe ki ha ta’u fo’ou mohu tapuekina.
Fr ‘Aisake T Vaisima sm