Ongoongo mei he Folau 'Api fo'ou 'i Nu'usila
Written by Fr. 'Aisake Vaisima SM   
principal sake.jpg'Oku fai atu 'a e ki'i ongoongo ko eni 'oku lolotonga 'i Wellington

 e kau folau. Ko e 'aho Tokonaki eni pea 'oku teuteu ai ke fakahoko 'a e Koniseti 'a e vahenga ni 'i he efiafi. 'Oku tauhi kotoa pe 'a e kau folau 'i he Marae 'o e kau Mauli 'i Upper Hutt pea 'oku tauhi ai pe 'e he kau Kolisi Tutuku pea mo e ngaahi famili.

 

'Oku taki foki 'i he kulupu ko eni 'a 'UlikiTahifute (Tuipeatau Kula) mo hono hoa (Papa Kula), pea pehe ki he kau Kolisi Tutuku ne nau loto lelei ke tali 'a e ifi: Fetau'ani Kula, 'Okusitino Taulanga, 'Alakoka Lanumata, Taufateau Talia'uli, mo e kau tangata mo fefine Kolisi Tutuku 'o Wellington. 'Oku 'i ai pe foki 'a e tokolahi 'i he kau kolisi tutuku fakataha mo e kaingalotu Katolika 'o Wellington 'oku 'ikai ke nau kau mai ki hono talitali 'o e ifi, ka ko e ki'i ni'ihi pe ko eni 'oku nau tali 'a e ifi 'oku nau mafana 'aupito.

 

Kuo 'osi fakahoko e ngaahi koniseti 'o fakatatau ki he ngaahi polokalama kuo nau 'osi fokotu'utu'u: koniseti 'i he Civic Centre 'o
Wellington pea na'e talitali ai 'a e kau ifi 'e he Tokoni Mayor 'o Wellington; ifi fakafiefia 'i he Falealea 'o Nu'usila (Bee Hive) pea ne talitali ai 'a e ifi 'e he Labour MP (Carmen Sepuloni), ko e konga Tonga; koniseti fakafiefia 'e ua 'i he loto kolo 'o Newtown, pea mo e fakafiefia ki he Konisela Tonga (Siaosi 'Aho) fakataha mo e 'api 'o e kau vaivai 'i Lower Hutt. Pea 'oku teu atu leva eni ki he koniseti lahi 'i he poo ni.

 

'E fakahoko ha Misa 'a e kau folau 'i he Palokia pe 'i Upper Hutt 'i he Sapate, faka'osi e polokalama he Monite pea hoko atu leva 'a e folau ki Hastings he Tusite.

 

CHRISTCHURCH

Ne vaeua foki e kau folau 'o mu'omu'a 'a e vaeua ki Christchurch pea toki fakataha kotoa ki Wellington. Ne mafana 'aupito 'a hono talitali 'o kau folau 'i Christchurch. Ko e ki'i kau kolisi tutuku tokosi'i pe, pea 'oku taki mai ai 'a Makafalani Tatafu mo Kelela, pea pehe ki he Palesiteni, Malia Lita Kula, Samuela Kula, 'Uta Moeaki Mo'ale, Save Mo'ale, La'a Sakalia, pea pehe ki he Sea 'o e Komunio, Paula Vakapuna, pea mo e ki'i Komunio 'o Hornby 'oku tataki 'e he Patele Ha'amoa (Fr Paula Filoiali'i).

 

Na'e vahevahe holo pe 'a e kau folau 'i he ngaahi famili, pea ne fakahoko 'enau koniseti 'i he efiafi 'o e 'aho 4 Tisema. Na'e tokolahi 'aupito 'a e kau mai 'a e ngaahi Siasi pea pehe ki he kainga Tonga 'oku nau 'i Christchurch he ko e fuofua ifi eni kuo nau 'ahia 'a Christchurch. Na'e foaki ai 'e he kainga ni ha pa'anga 'e tolu mano tupu.

 

Na'e lava foki mo e 'a'ahi ki he taha 'o e ngaahi 'apiako Katolika 'o Christchurch (St Thomas) pea pehe ki he 'Epikopo 'o e Taiosisi pea ne 'omai ai ha tokoni ki he kau folau ko e pa'anga 'e fa afe.

 

'I he 'aho Tokonaki 5 Tisema ne hoko atu ai 'a e kau folau ki Asburton ki ha koniseti 'i he kau kolisi tutuku ai. 'Oku nau toko fa pe (Penisoni Latu, Tukulua Tolu, Lose & ki'i fanau 'Ulupano). Na'e tokoni'i lahi 'a e ki'i koniseti ko eni 'e he faifekau Siasi 'o Tonga 'o e kolo pea ne 'i ai kotoa e ki'i kainga Tonga ai. Ne lava mai foki mo e ongo Kolisi Tutuku 'e tokoua mei Timaru ('Ofa Leleifua & Yardley). Ne foaki 'e he ki'i kainga ni ha pa'anga 'e ua mano tupu.

 

Ne lava ai pe 'i he 'aho Sapate ha Misa Fakatahataha 'a e kainga Christchurch 'a ia ne tataki pe 'e he kau folau.

 

Ko e fakakatoa leva na'e foaki mei Christchurch ko e pa'anga 'e ono mano teau.

 

'Oku mo'ui lelei pe 'a e kau folau tukukehe pe 'a e ni'ihi ko e flu pe pea kuo nau sai.

 

Te u toki fakahoko atu e ongoongo hono ua mei Hastings. Malo 'aupito, mou me'a a.

 

Fr 'Aisake T Vaisima sm