Fr Áleki Piula Sime
Written by Angaaekolo Moleni Sime   
fr._mass.jpgKo e vokasio mo e moúi fuakava óku ''inasi tatau ai pe á e tokotaha kotoa í he feituú kotoa pe , ó tatau pe ko ha ápiako óku te íai.

Na'e tupu hake á Áleki í ha ki'í famili Katolika ,Sofele mo Tonga Piula Sime, 'í Útulau mo Haálalo. Naé lau tohi sií' 'i he FWPS Útulau, pe Ako Teu á e Uesiliana pea ne toki hoko atu ki he ápi ako Átenisi Institute.

Naé maú ai pe é Áleki ha tuúnga fakaako feúnga ke ne hoko atu ó faiako  he ako maólunga ko Tupou pe Tupou High School (Nukunuku Branch) 'í he 1995 mo e 1996. Ka 'í he taimi tatau naá ne kau ai 'í he kulupu fakamafola lotufr_maui_parish.jpg á e palokia  Houma Hihifo pea fakakaunga tamaki í he failautohi fakasapate (ECL) mo e inservice team .

Í he lolotonga ó éne faiako naé ngaue fakataha ai mo ha peacecorp mei Aositelelia, óku siasi Katolika, pea naé mahino ai ko kinau pe áe ongo memipa siasi Katolika óku na faiako í he ápiako Uesiliana. Naa na faá vahevahe mo e tokotaha ko'eni mei Aositelelia ó fekau áki mo e kautaha patele ko eni 'oku ne 'í ai he taimi ni. Naé lava heni á Aleki ke ne ongoí óku kau totonu á e ngaahi taumuá á e kautaha ni ki heéne tui mo éne ngaue óku fai. Á ia ko e taumuá ngaue ki he youth pea mo e Preventive System óku nau ngaue áki, óku kehe ia mei he étau meá óku tau anga ki ai pea naá tau tupu mo ia á ia ko e tautea taa.

fr.aleki_and_family.jpgNaé kamata fetuútaki leva á Áleki ki he Kautaha ni pea mahino mai ko e kautaha óku í Hamoa(Apia) ko e ofi taha ia ki Tonga. 'I 1997 naá ne pre novice  pea naá ne novisia ai pe í he 1998. Na'a ne hoko atu ai pe ki he seminalio í Fisi ó aú mai ai pe ki hono fakanofo í he 2007. Ko e kau foki 'eni he kau faifekau naé fuofua fakanofo é he Éiki Épikopo foóu, Soane Patita Paini Mafi. Naé fuofua ngaue ki  Tasmania í Australia pea óku ne í he vahe ko St Mary,'i he vahenga Parramatta í New South Wales.

Naé fai ha maú faingamalie ke potalanoa mo Patele í haá ne kií ááhi nounou mai ki Hawaii mo USA ki hono famili. Pea lava ai pe ha feíloaki mo e famili hili ha ngaahi taú lahi ó e fepulingaki. 

Malo e ngaue ,

'ofa atu mo e hufaki.