News Highlights
Manatu Melie to'uako Sangato Petelo Sanele Ko e 'amanaki ko 'eni ke fakamanatua 'a e siupeli koula 'o e Kolisi Sanele 'i Kelana 'oku to e fakamanatu ...Readmore


School
Me'a'ofa 'a Apifo'ou mo e 'u Ako Katolika Ko ha ngaahi ‘ata ‘ena mei he foaki me’a’ofa ‘a ‘Apifo’ou mo e ngaahi ako Katolika ki he Tama Tu’i ko Siaosi Tupou V. ...Readmore


Catholic World-wide
ADDRESS OF HIS HOLINESS BENEDICT XVI ... ADDRESS OF HIS HOLINESS BENEDICT XVI TO THE FRANCISCAN FAMILY ...Readmore


Komiti Ngaue Vahaope
Falelotu Malia (Tupu) 'Imakulata 'Oku ho'ata mai 'e he Falelotu Faka-'Epikopo ni 'a e faifio 'i he 'akiteki pe sipinga tufunga ...Readmore

Home arrow Dictionary arrow 'Aositelelia mo e Siupeli ki Tonga
'Aositelelia mo e Siupeli ki Tonga PDF Print E-mail
Written by Viliami Halaholo   
tongan-australianflag.jpg Ko ha ngaahi ongoongo mei he Komiti Kolisitutuku 'Apifo'ou ki he ngaahi ngaue kuo lava.
Malo 'a e Lelei,

Si'oku kaunga ako tutuku mo kupu fekau'aki,

Fakafeta'i ki he 'Eiki 'i he ngaahi lelei kotoa pe kuo fakakoloa'aki kitautolu 'i he ngaahi 'aho kotoa pe 'o a'u mai ki he momeniti faka'ofo'ofa ko'eni. 'Oku mau fiefia ke fakahoko atu 'a e talitali lelei kimoutolu ki he'etau ngaahi fanongonongo ko e ngaahi pukepuke 'o e fetaapa'aki, feongo'aki, mo e faka'inasi'aki 'i he teuteu mo e uki ngaue 'oku fakahoko ki he teu folau ki he Ongo Katoanga 'a e Taiosisi 'o Tonga. Malo e lelei, pea malo 'a e ngaue lahi 'osikiavelenga 'a e ngaahi ngaue mo e fakahoko fatongia kehekehe pe 'i he mo'ui ko 'eni 'oku tau fononga'ia.

Kuo mahino pe ki he motu'a ni mo e komiti 'a e ngaahi femo'umo'uekina takitaha pea pehee ki he ngaahi kavenga mo e taimi 'oku fakamole koe'uhi ko e ngaue 'a e kolisi tutuku 'oku tapaekina he ngalu pea taimi lahi 'oku opeope atu. Fakamolemole pea tapu mo ha'a takilotu, ha'a tauhi fonua kae pehee kiate kimoutolu hono kotoa kae faka'ata 'a e pangai kupenga vahaope ke fai atu 'a e ngaahi fakahoha'a pea tuku keu longolongoa'a atu he'eku ta longolongo kaatoanga. Tuku keu tuli e kaniva na'a mafuli kae 'itengia kita 'e ha'a poto, kau tataa mo nganangana atu hee hota fatongia ke i taimi. 

  1. Ngaahi ngaue kuo lava

·               Na'e lava lelei foki 'a hono fakahoko 'o e kaveinga koia ki he Ako Katolika 'a ia na'e tataki 'i Senee ni 'e Patele 'Alatini Kolofo'ou. Na'e lava lelei foki mo e polokalama 'a Newcaste 'i he 'aho tatau foki 'a ia na'a nau lava atu kinautolu ki he ngaahi 'apiako 'oku ako ai 'enau fanau 'o fakahoko ha ngaahi ngaue fakakaume'a ki he ako ko'eni.

·               Kuo lava atu foki mo Brisbane pea na'e fiefia lahi 'aupito honau kainga 'i he lava atu 'a e Patele Tauhi 'o fakalele 'enau polokalama ki he ako pea mo e misa hufia 'o e kau faingata'a'ia. Na'e a'u tonu foki mo e timi 'a 'Apifo'ou ki he fatongia ko'eni 'i Brisbane, malo.

·               Na'e lava lelei foki ke fakaava 'a e komiuniti 'o Redfern 'oku 'iloa ko e 'Apifo'ou 'o St. Vincent de Paul, pea 'oku 'i ai 'a e kau kolisi tutuku tokolahi foki 'oku nau kau atu kiai.

     2.  Ko 'etau faiva katoanga

·             Kuo kamata foki 'i he Tokonaki atu pea hoko atu 'i he uike kuo'osi 'a e ngaue 'a Tu'akilaumea pea mo e komiti Tukufakaholo ki he ako'i 'o e ta'anga pea mo e fasi foki 'o e lakalaka 'oku teu ketau fononga atu mo ia ki Tonga'eiki. 'Oku 'oatu 'a e fakamalo kiate koe Malupo (Mataitini Tu'uhetoka) 'i he ma'u taimi pea mo e kalusefai koe'uhi koe ngaue 'oku tau fakahoko ki he ongo katoanga mahanga ko 'eni. Fakamalo atu foki kia Kama mo hono kainga pea ko e kau kolisi tutuku pe 'eni 'i ho'o mou lava mai ki he ako faiva ko'eni, na'e fakamafana he na'e hange 'oku tau toe manatu ki 'api 'i he'etau hiva pe mo lo'imata'ia pea mafana 'etau takanga he 'aho Tokonaki, neongo 'a e momoko mo e matamata mamahi e langi. Ko e uike'aki pe 'eni 'e ua kuo tau fakahaka leva, kole atu ha'u 'o kamata kau mai ki he ako faiva kapau 'oku ke pehe 'e koe teke toki ha'u pe he taimi ofi ki he folau ki Tonga 'o ako faiva pe ma'u ha tu'unga he laine lakalaka kataki fakamolemole feinga hake peaa koe ki Tonga 'o Katoanga neongo hono fiema'u ko e ke ke kau mai.

·             Ko 'etau ako faiva 'e fakahoko atu ia 'i he 'aho Tokonaki kotoa pe 'i he 11am 'i Auburn 'api 'o Patele pea ka koe'uhi ko e fakataha 'a e kau taki mo e ECL 'oku fai 'a e kole atu kemou me'a mai aipe ketau kamata he 1pm ka 'oku lelei kemou kau mai ki he polokalma 'a e ECL.

·             Ko e founga ki hono ako'i 'e kamata pe 'i Senee ni pea 'i ha ma'u pe ha konga pea 'e kamata leva 'a hono tukuatu ki he ngaahi kolo lalahi koia 'o e fonua hange ko Brisbane, Canberra, Melbourne, etc.

·            Ko e faiva foki ko 'eni ko 'etau sangasanga fakakatoa ia ki he Ongo katoanga 'a e Taiosisis pea 'oku 'i ai 'a e tu'a ki falelei 'e 'alu'alu 'i monuu aipe.

     3.  Ko e ngaahi hiva

·            'Oku 'i ai 'a e fakamalo makehe heni ki a Fonua kae'uma'a 'a e kau faihiva mo e pule hiva 'i hono tataki 'o e ngaue ko'eni 'a ia na'e fakahoko he efiafi Sapate atu. 'Oku kole fakamaatoato atu kiate kimoutolu tautautefito ki he kau folau kemou kau he hiva pea pehee ki he faiva tatau aipe pe 'oku ke komiuniti pe kolisi tutuku ha'u koe 'o kau he koe fononga 'eni 'a e fonua ki he Ongo katoanga.

·            Lolotonga 'o e katoanga 'oku 'i ai 'etau ngaahi polokalama 'oku tau kau ai pea 'oku tau hiva ai lolotonga 'a e Misa mo e pohiva fakalangilangi 'o e ongo Katoanga Siupeli.

·            'Oku kole atu aipe koe'uhi koe taimi 'o e kau faihiva 'oku fu'u mahu'inga ketau feinga mai kiai pea 'oku fiema'u ke tuli mai 'etau taimi ki Auburn 'i hano fanongonongo atu.

·           Mahino pe foki ko e Pohiva 'i 'Okatopa 'oku fatongia 'a komiti hiva 'a ia 'oku tataki 'e Fonua mo e kau faihiva ka ko e venue mo e polokalama 'oku alea'i mo teuteu ia 'e he komiti Siupeli.

     4.  Ko e polokalama 'o e ta'u

·            'Oku 'ikai foki tuku ai 'a e fakahoko ia 'o e polokalama ki he Siulai / 'Akosi 'a ia 'oku tau tokangaekina 'akinautolu 'oku faingata'a'ia fakasino, faka'atamai pea pehe ki he ni'ihi 'oku nau faingata'a'ia ke kau ki he ngaahi me'a fakakolisi tutuku mo fakakomiuniti foki.

·         'Oku malava pe ke fakahoko 'eni 'i ha taimi pe pea 'oku lava foki ke fakahoko 'o hange ko ha'atau a'u tonu ki he ngaahi fa'ahinga ko'eni. 'Oku mahino pe ki he polokalama 'oku fa'a faingata'a 'a e ngaahi ngaue pehe ni ka 'oku malava pe ke fakahoko ia 'aki ha Misa ko honau hufekina pea toe fakaloloto ange ai 'etau 'ilo ki he mo'ui Anga'ofa.

·         Ko e polokalama 'o Sepitema ko e Lataki ia pea 'oku tau ki'i tokanga makehe heni ki he Lataki pea mo hono ngaahi fiema'u mo honau 'atakai.

·         Ko October 'oku tuku makehe pe ia ma'ae kau hiva 'oku fiema'u leva ketau kau ki he ngaahi kau hiva ko hono fakamanatu 'o e kolisi 'Apifo'ou.

·         Ko Novema ke fakamamafa ia 'i hono hufekina mo tokangaekina 'o e kainga kuo pekia

·         Ko Tisema ko kitaua ia keta fononga pilikimi ki Tonga'eiki 'o kau he fakafeta'ia 'o e ngaue ma'ongo'onga kuo tau situ'a kiai 'i he ta'u 'e 125 kuohili. 

      

      5. Ko hotau ngaahi fatongia tetau kau ai

·            'I he'ene tu'u ki he taimi ni 'oku tau kau ki he ngaahi me'a lolotonga 'a e katoanga ko hono talitali kitautolu (ha'unga) 'o kapau 'oku kei fakahoko 'eni.

·            Ko hotau fatongia ki he 'Eiki 'Epikopo ki Kaingafo'ou 'a ia ko 'etau fakafe'iloaki kitautolu

·            Ko e hiva 'i he Misa 'o e efiafi Tokonaki pea mo e pohiva 'o e fakalangilangi 'i he po Kilisimasi

·            Ko e float/ parade 'a e fonua 'a ia 'oku tau teuteu ai ha me'alele pea ke design 'a hono fotunga pea pehee ki he theme.

·            Ko e polokalama 'oku tau faiva ai 'i he ongo katoanga fakatou'osi.

·            'Oku 'i ai pe ha ngaahi polokalama kehe 'oku 'e toki fakakakato atu.

      

      6.  Ko 'etau ngaahi naunau ki he folau

·            'Oku 'i ai pe faka'amu ke tau teuteu mo to'oto'o atu ki Tonga ha fa'ahinga me'a 'e malava ketau ngaue'aki 'i he katoanga pea foaki atu aipe ma'ae kolisi lolotonga kenau ngaue'aki, malava ke fa'u ha puha ko ho'o tokoni ki homou 'api lolotonga 'a e katoanga 'o hange ko e ngaahi pola mo e ngaahi alaa me'a pehee foki.

·         Ko e fakakaukau na'a lava ketau fa'oaki ha koniteina ko 'etau ki'i nga'oto'ota ke fa'o ai ki he katoanga pea mo ha'o me'a 'oku ke loto ke 'ave ki ho'o 'api, 'oku kole atu na'a lava ketau fa'oaki heni ha tau teniti, ko ha'atau ngaahi me'a fakapeito, ko 'etau float decoration material pea pehee ki he ngaahi me'akehekehe pe koe sea, tepile, etc. 

·         Ko hono totongi 'oku tau fiefia ke fakahoko ha ala fakakatoa kiai, takitaha totongi 'ene ki'i puha mo 'ene me'a 'oku 'ave kae alea'i ke ma'ama'a pea ka tomoloto pea toki fakakakato he ako tutuku.

      7.  Lolotonga 'o e Katoanga

·          'Oku 'i ai 'a e fiema'u ke 'i ai ha tau ki'i village 'i 'Apifo'ou 'e fokotu'u ai mo hotau teniti pea 'e fakanaunau 'aki ha ngaahi me'a ke tokoni kiate kitautolu lolotonga 'o e katoanga. 

·         'Oku afu hauhau 'a e 'ea 'i Tonga 'o 'ikai hange ko e fonua ni 'o hot dry air, 'oku lelei ngaahi teniti ko'eni ke 'omai 'o ngaue'aki ki he taimi 'oku tau hela ai pe ma'uloloa 'a e polokalama 'oku tau refresh kiai ko hotau fale hufanga'anga. 'E 'iai mo e ngaahi tafa'aki ki he kakai fefine ki he'enau ngaahi fiema'u. Ko 'etau fakama'uma'u hiva mo e faiva 'e fai ia he ki'i village ko'eni pea 'oku lava ke 'i ai mo e BBQ ai mo ha ngaahi me'a fakafaito'o ko e fo'i akau, mo e first aid 'e ngaue kiai 'a e timi medical.

·         Ko e kamata'anga 'o ha 'aho katoanga 'oku tau fakataha kiai pea pehe ki he hili ha polokalama ko e talatu'utu'uni kiai, 'oku 'i ai foki mo hotau ngaahi ngafa ki hotau takitaha famili 'i Tonga pea 'oku malava ke hanga 'e he ki'i village ko'eni 'o pukepuke 'a 'etau fakama'unga neongo 'a e ngaahi taimi tetau movete atu ai ki hotau ngaahi famili takitaha.

       8. Folau ki Tonga

·           'Oku fakamalo loto hounga'ia kiate kimoutolu 'a e komiti folau ki hono foaki loto ma'ulalo homou ivi mo e taimi ke fakahoko 'aki 'a hono alea'i 'o e folau ni 'o ma'u ha ngaahi sea mo e ngaahi fepuna'aki 'e tokoni kiate kinautolu mo kitautolu foki 'i he lolotonga ko'eni 'o 'etau teuteu atu ki he folau 'i Tisema.

·           Ko e komiti koeni 'oku tataki atu ia 'e Poli Tuaileva, Kilisitina Pongi, Elizabeth Tu'itavake, pea mo ha ni'ihi kehe pe pea kuo a'u mai ki ha taimi kuo fakalavalava atu 'a e ngaue ko'eni.

·           'Oku mahu'inga pe ke tu'u 'a e kau komiti folau ni 'o tatali ki ha fiema'u ha taha 'oku 'ikai maau malie mai 'ene fakakaukau'i 'a 'ene folau ki Tonga kenau fakahoko. 'I he lolotonga ni 'oku 'i he toko 90 tupu nai 'a e kau folau 'oku service or look after 'e he timi folau pea 'oku 'ikai kau ai 'a e kakai 'e ni'ihi 'oku nau kau atu he katoanga 'oku nau book pe 'ekinautolu 'enau folau.

      9. Ko hotau ngaahi teunga

·          Ko hotau teunga faiva 'e toki ngaue pe kiai 'a e komiti ki hono fakama'opo'opo 'o e ngaahi recommendation ki he teunga faiva.

·         Ko e me'a tatau pe foki 'e fakahoko ki he teunga fakafonua 'a ia ko hono colour mo hono pattern 'e toki fakakaukau'i ia hili ha maau mo hono recommendation.

·         Ko hotau teunga ki he hiva lotu mo e pohiva toki fakahoko tatau pe moia 'oku ha 'i 'olunga.

·         'Oku 'i ai 'a e fiema'u ke 'omai homou ngaahi fakakaukau ki he ngaue ko'eni.

       

      10. Ko e kau Folau

·          Neongo pe koeha 'a e fa'ahinga kulupu 'oku ke kau kiai ka 'oku mahu'inga ko ho'o folau ki Tonga ki he ongo katoanga ke ke 'omai ho hingoa ki he lisi, 'oku faka'amu 'a e 'ofisi 'o e ako tutuku ke 'ilo'i hotau tokolahi 'oku folau ke malava ketau kau fakaluukufua pea mo koe 'i he katoanga 'i Tonga 'i he ngaahi 'uhinga ko'eni;

·         Malava ketau folau 'i he melino mo fakafotunga 'etau taha, tu'u fakataha pea mo kaukaua ki he folau;

·         'Oku lelei ke fakaha a e tokolahi ki he ngaahi insurance services ketau insure 'a e folau;

·         'Oku mahu'inga ke tokangaekina koe lolotonga 'a e katoanga ko e Australian delegation pea ke kau fakataha 'i he ngaahi lelei 'o e katoanga faiva, hiva, etc.

      11. Ko e Tukupa Folanima 125 

·          'Oku mahu'inga kiate kitautolu ketau hoko atu 'a e polokalama ko 'eni ke fakamahino ko hotau tukuingata 'eni 'i he fo'i taimi ko'eni 'i he lolotonga ni. 'Oku fiefia foki ke faka'ilo atu kimoutolu tautautefito kiate kinautolu 'oku te'eki kemou fakakakato mai 'a e fo'i polokalama ko'eni kemou pikimai ketau vaevae manava ke fataki'aki 'a e fatongia ko'eni.

·         Ko hotau taimi pe 'eni ki Tisema ko 'ene mavahe pe tetau tu'u 'o sio atu ka na'a ku foaki peaa ke si'i tokoni kae me'a pango kuo tomui sisi mai pe koe kia Lui 'Elika tauhi pa'anga foaki kiai ho 125 'e fakahu ia ki he database, pea ma'u atu mo ho'o receipt. Malo fau e tokoni

  

       12. 'Oku teu foki 'a e katoanga 'a Melbourne

·            'Oku fakahoko 'eni 'i he 'aho 5-7 'o Akosi pea 'oku teu 'a e folau 'a e komiti ki ai pea 'oku 'i ai pe mo ha kau muimui folau kehe pe foki.

·            Ko e katoanga 'eni 'a e vahenga ni ko honau tukuhau 125 'o hange koia 'i Sydney na'e fakahoko 'i 'Epeleli, 'a ia 'oku kau ia ki he pa'anga ngaue 'a e kolisi tutuku fakaluukufua.

·            Ko e katoanga ko'eni 'a e Ako tutuku 'a Melbourne ko e taha pe ia 'enau fakahoko honau fatongia ki he polokalama 'a e ako tutuku 'Apifo'ou na'e fatu mei he ta'u kuo mahili atu.

·            Na'e lava atu foki mo 'enau dinner 'i he ngaahi mahina 'o May/June pea na'e tokoni ia ki he'enau project komipiuta ki he ngaahi faculties 'a e ako lolotonga ko ha laptop meimei ki he 50 Notebooks. 'Oku 'i ai 'a e fakamalo loto hounga'ia heni kiate kimoutolu Melbourne Committee and exstudents 'i he fetaki nima 'oku fakahoko. Fakatauange ke mou ma'u ha katoanga fiefia mo ola lelei foki.

13    Ko e fakataha 'a e komiti Siupeli ki he 'Api 'o Patele 'i he Falaite ko'eni 'i he taimi 6pm kataki vave pe he 'oku momoko, 'e lipooti mai ai 'a e tu'unga 'o e ngaahi ngaue kuo lava pea pehee ki he ngaahi palani ngaue ki he lele atu ko'eni ki Tisema

Ko e ngaahi faka'amu kotoa 'ena pea mahalo kapau kuo 'i ai ha ngaahi me'a 'oku ta'omifonua pea fakamolemole he'ikai teu sani tungua katau sioange ki e fokotu'unga hota ngaahi ngafa. 'Oku 'i ai 'a e ngaahi fiema'u ketau tu'u kaaivi 'i hono uki hotau ngaahi kupu ketau ala fakataha 'o foaki koe'uhi koe teu katoanga ko'eni ke fakakakato 'oku kole homou tokoni 'i ha tafa'aki pe. 

Kuo lava atu 'anepo pea mo e Executive 'a e Apifo'ou Executive pea koia ai kuo 'i ai ha ngaahi fokotu'utu'u ke counter 'aki 'a e ngaahi me'a 'oku ha atu 'i 'olunga 'a ia 'oku anga pehe ni;

  1. Kuo kamata fokotu'u 'a e Database pea ko e "Australia Delegation Twin Jubilee" ko e stats 'ia ki hono 'iloi kohai pea mo e tokolahi 'o e kau folau ki Tonga 'i he Katoanga 

·         'Oku malava heni ke tokoni ki hono fkkaukau'i 'o e malu'i folau

·         ko e fkfuofua 'o e ngaahi me'a 'a ia 'oku budget kiai 'a e komiti ke ngaohi ke tufa pe fakatau'atu

·         'Oku 'aonga 'a e 'ilo'i hotau tokolahi ke fakahoko lelei'i hono tokanga'i (manage) kimoutolu kau folau 'e he komiti lolotonga 'etau 'i Tonga

·         ko hono lahi 'o e ngaahi kakai 'oku fiema'u ke 'ilo'i a e tu'unga 'oku 'i ai honau fokoutua fakasino mo fakafaito'o, etc ke tokanga'i makehe pea pehee ke mateuteu fe'unga 'a e komiti medical mo 'enau faito'o mo e naunau tokoni ki he fa'ahinga ko'eni. 'Oku fa'a puke 'a e tokolahi 'oku 'ikai koe me'akai pe pe koe 'ea mo hono mafana ka 'oku puke 'a e ni'ihi mei he fu'u fiefia pe koe excitement 'o ha event mei he experience 'oku nau ma'u 'o overwhelm honau psychology kae 'ikai handle ia he kakano.

·         'Ilo'i 'a e kakai 'e foaki ha ngaahi fakalangilangi kiate kinautolu pe 'oku nau kau he folau pe 'ikai kae alea'i mo e tokotaha koia 'a e anga 'o 'ene receive 'a hono pale.

·         'Oku 'i ai foki mo e fa'ahinga 'e 'oatu ke nau to'o fatongia mei Tonga pea ke 'ilo 'oku kau he folau ke faka'ilo ki Tonga pea ke fale'i ki hono fatongia mo e taimi 'oku kau ai kiai.

    2.  Ko e polokalama 'o e katoanga kuo copy ia 'oku 'i he 'api 'o Patele pea 'oku fiema'u ke fakakakato mo update he koe me'a ia talu mei Ma'asi, pea 'oku 'ata ke 'oatu ha tau feedback faka'osi. 'Oku fiema'u ke 'omai homou feedback ki he sekelitali ke fkma'opo'opo pea toki 'oatu ki he komiti executive ke endorse pea toki mavahe ki Tonga ko e final koia 'e toki tukuatu leva kiate kimoutolu mo e kakai fkluukufua.

    3.  Ko e Master Checklist kuo fakaluukufua 'o e ngaahi me'a 'o e katoanga, 'a ia kuo kamata ia pea 'e tukuatu ia kimu'a 'i he fakataha siupeli hoko kae'oua kuo fanongonongo atu.

    4.  Ko e tour guide ki he Australia Delegation, ko e tokotaha 'e lesisita mai hono hingoa 'e 'oatu kiate ia 'a e ngaahi me'a 'oku hoko he ongo katoanga 'o kau ai 'a e ngaahi sub-events, kau ai 'a e ngaahi entertainment, ngaahi houa ma'u me'atokoni, faiva, etc , non-event program 'a e Aust Delegation hange ko ha Bus Tour and Picnic 'i Tonga ko ha ngaahi fakaafe mei he pule'anga pea mo e ngaahi kau kolisi tutuku ngaahi fonua kehe...etc

    5.  Ko 'etau budget ki he katoanga 'i Tonga 'oku lolotonga ngaue kiai 'a e potungaue pa'anga pea mo 'etau Treasurer ka kuo mahino 'eni kuo book 'a e Tokonaki 1 'o 'Okatopa ko e Semi formal Ball he pohiva 'aho koia 'i 'Okatopa kuo kamata 'a e ngaue kiai pea 'oku fiema'u ke tukutukuatu 'a e ngaahi polokalama kehe ka mou me'a mai ketau hangataha he feinga pa'anga ko'eni ke ma'u ha seniti ke tokoni ki he'etau 'i Tonga lolotonga 'a e katoanga.

    6.  Ko e ngaahi recommendation ki he foaki medal 'i Tonga 'e fakahoko ia he komiti 'Apifo'ou pea mo e Patele Tauhi ke fili ha kau fakamaau kenau fakahoko 'a e recommendation 'o fktatau ki he criteria 'e mai 'e Tonga pea 'e toki aofangatuku he komiti mo e Patele kimu'a pea 'oatu ki Tonga. 'Oku mafatukituki 'a e ngaue ko'eni ka 'oku fiema'u ke toutou tesi'i 'eni ke 'oua 'e compromise 'a e prestige 'o e ngaahi award ko'eni pea ke ma'u foki 'a e totonu 'o e kakai fkluukufua kenau 'ilo kiai pea koeha 'enau respond ki he nomination.

Na'e 'i ai mo e ngaahi me'a kehe pe 'o e fakataha ni ka ko e ngaahi me'a 'ena ke siofi talifakiaki 'a e issues 'i 'olunga atu. Ko e folau ki Melipoane 'oku fakasio 'a e pasi sea uanoa koia 'oku fie'alu fetu'utaki mai kae fakahoko 'a e lisi koia he koe pasi ia kuo pau pe ke 'ai ia he kuo maau 'a e toko 6 kiai toko 14.

............

'Oku faka'amu pe 'a e komiti ke fakamamafa kiate kitautolu neongo 'a e ngaahi fatongia fakamatelie mo angamaheni 'o ha katoanga ka 'oku mahu'inga koe ui 'eni kiate kitaua faka'Otua. Ko e ui 'eni kiate kitaua 'oku felave'i mo e ngaue mo e 'uhinga 'o e ongo katoanga ko'eni 'oku fakapapau'i mai ai 'etau tui ke tau fakahoko ha fononga fakapilikimi ki he 'otu Tonga 'o fakafeta'ia 'a e fai me'a mana mo e fakamo'ui 'a e 'Eiki Toetu'u ko hotau hakeaki'i 'i he ta'u 'eni 'e 125. Tau laka fiefia mo tuku kololia ki he langi taupotu ke kei hoko atu hotau fakakoloa mei langi.

Fakamolemole pe telia na'a ku mahehei ha lea pe fakafotunga, fakamolemole atu. 'Oku 'ikai ha fiehaa pe faka'ali'ali ha mafi pe fiema'u ngeia ka koe lele fuka pe mo e fakaongo ki he fekau 'oku tuhu'i mai mei loto tatau. Fakatauange ke hoko mai 'a e Laumalie ma'oni'oni 'o nofo'ia kitautolu ko hotau tataki pea ketau maamangia ke fakahoko'aki hotau fatongia ke lave monu ai 'a e kakai kehekehe pe pea mo 'etau fanau foki. Ko e ngata'anga 'e 'a e fakahoha'a tu'a 'oku fai mei he Lalo kasia ka mou fakamolemole neongo 'ene ma'uloloa. Fakamalo atu he langovaka kuo mou fai talu mei he mafoa 'a e ataa, kae 'ai kafa hoku kutalaa kau tau atu, leveleva e fatongia fono mei he Lalo Kasia ka mou me'a aa.

Si'oto 'ofa atu kiate kimoutolu mo e hufaki

Komiti 'Apifo'ou 

*ka 'oku 'i ai ha taha 'oku 'ikai loto ke send atu kiai 'a e ngaahi ongoongo ko'eni fakafetu'utaki mai hangatonu pe kiate au, malo fau 'a e toka'i.


 
< Prev   Next >

volunteer1.gif

 

 

 

scholarshipfrontimage.jpg

 

scholarshipidonation.jpg

<
 

Warning: Unknown: open(/home/users/web/b2606/nf.voiceoftonga/public_html/cgi-bin/tmp/sess_9578c8275affaf279516cf46576d6f27, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/users/web/b2606/nf.voiceoftonga/public_html/cgi-bin/tmp) in Unknown on line 0