News Highlights
Manatu Melie to'uako Sangato Petelo Sanele Ko e 'amanaki ko 'eni ke fakamanatua 'a e siupeli koula 'o e Kolisi Sanele 'i Kelana 'oku to e fakamanatu ...Readmore


School
Me'a'ofa 'a Apifo'ou mo e 'u Ako Katolika Ko ha ngaahi ‘ata ‘ena mei he foaki me’a’ofa ‘a ‘Apifo’ou mo e ngaahi ako Katolika ki he Tama Tu’i ko Siaosi Tupou V. ...Readmore


Catholic World-wide
ADDRESS OF HIS HOLINESS BENEDICT XVI ... ADDRESS OF HIS HOLINESS BENEDICT XVI TO THE FRANCISCAN FAMILY ...Readmore


Komiti Ngaue Vahaope
Falelotu Malia (Tupu) 'Imakulata 'Oku ho'ata mai 'e he Falelotu Faka-'Epikopo ni 'a e faifio 'i he 'akiteki pe sipinga tufunga ...Readmore

Home arrow News arrow News Highlights arrow Fakamalo Lava Siupeli 'Aositelelia

Ngaahi ongoongo meihe ngaahi ako'anga katolika mo e ngaahi Komiuniti Katolika Tonga

Fr Setefano Mataele & Kolisitutuku Katolika 'a Kenipela

Ne lava lelei 'a e fakataha mo e fili lakanga e kau ako Kolisitutuku Katolika ...
Read more...

Hange ko e kananga, "Vela 'osi'osi 'a Faleloa !!!

HULOHULA 'ALOHA NIGHT 'A E KOLISI TUTUKU 'APIFO'OU TO'U 7580 SAN FRANCISCO CHAPTER, 'I SIULAI 30/ 2010 ...
Read more...

Tongan Youth Pilgrims for World Youth Day

(Bishop Soane Paini Mafi with Tonga's youth pilgrims at Ma'ufanga) There are about 600 Youth Pilgrims from the Catholic Diocese of Tonga in Sydney preparing to participate in World Yout...
Read more...

Makahokovalu Pailate's Graduation

AUT WINTER GRADUATION 2010: Makahokovalu Pailate (Master of Business Adminstration). ...
Read more...

Taupo'ou ko Fatima mo e Losalio

‘Oku ou tufa atu ‘ae tohi ni ke a’u atu kia kimoutolu kotoa ketau fevahevaheaki ‘i he lelei...‘o e ‘etau TUI, ...
Read more...

Fakataha Lalokasia 'o San Francisco to'u 1975 ki he 1980 he mahina ko Sune.

Neongo 'a e lahi 'a e femou'ekina mo e mo'umo'ua he tutuku 'a e ngaahi ako 'a 'Amelika ni, ka na'e lava lelei mai 'a e tokolahi ki he fakataha ko ia 'o e mahina ni. Ne kamata 'aki pe lotu...
Read more...

Falelotu Malia (Tupu) 'Imakulata

'Oku ho'ata mai 'e he Falelotu Faka-'Epikopo ni 'a e faifio 'i he 'akiteki pe sipinga tufunga ...
Read more...

Ipu Me'a'ofa Fe'auhi Golf Siupeli !

Ko ha Ipu Me'a'ofa 'ena ki he fe'auhi va'inga golf 'i Tonga 'i he siupeli, ko ha foaki mei he To'uako ...
Read more...

Tokolahi ange kau 'Angelo

Na'e lava lelei foki 'a e fakataha 'a e kau 'angelo LA ki he mahina 'Akosi 'aneafi.Ne fakamafana 'a e fakataha  ...
Read more...

Fono 'a e Lalo Kasia (Novema 2010)

Ke hoko mai ho Pule'anga. Fakafeta'i ki he'etau a'usia mai 'a e ngaahi 'aho faka'ofo'ofa ni ...
Read more...

Kupenga Vahaope Ma'ae Ako Mo e Kolisitutuku Katolika

‘Oku ‘oatu ‘a e fakatapu mo e faka’apa’apa ki he ngaahi Ha’a Tukufakaholo ‘o e Fonua, Kau Taki Lotu, Helohelo 'o e Ako mo e Kolisitutuku kotoa pe ...
Read more...

Talamonu Siupeli 'a e 75-80

'Oku 'oatu heni 'a e talamonuu, pea mo fakafofonga'i atu 'a e  ...
Read more...

Fono mei he Lalo Kasia Oz

Si’oku Kaunga Fononga ‘i he Tui. Si’oku Kaunga Kolisi Tutuku ‘Apifo’ou, ...
Read more...

Potatala 'a Lalo Kasia mo Takuilau

Malo 'etau ma'u e efiafi ni TK Malo e tau mo e pukepuke fonua LK....... Ko ha potatala 'ena 'a Lalo Kasia (LK)  mo Takuilau(TK)  'i he tano'a,   ...
Read more...

First Look at WYD Venues

Finally, here's a photograph of the roof being put in place above the altar at Randwick Racecourse, where Saturday evening's vigil and Sunday's final Mass will take place.   ...
Read more...

Latest News about Tonga

Fakamalo Lava Siupeli 'Aositelelia PDF Print E-mail
Written by Fr 'Alatini Kolofo'ou & Viliami Halaholo   

studentsinclblessing.jpg Ko ha Tohi fakamalo loto hounga mo'oni meia Fr 'Alatini Kolofo'ou & Viliami Halaholo.

               

APIFO‘OU COLLEGE EX-STUDENTS   AUSTRALIA

 

 

 
 

73 Queen Street, Auburn NSW 2144.

Phone:  02 96495526. 

Fax: 02 96495967.

Website: http://www.apifoou.com

 

 

3 May 2011

 

‘Apifo’ou Ex-students- Australia

 

‘Oku mau fakafeta’i ki he ‘Eiki mafimafi ‘i he lelei kotoa pe kuo fakakoloa ‘aki kitautolu ‘i he’etau mo’ui pea mo ‘etau ngaahi ngaue kotoa pe.  ‘Oku momofi ma’u pe ‘a e ngaahi ivi ‘o e Laumalie Ma’oni’oni, ‘o Ne fakamaama kitautolu ‘o tau ‘ilo ai ‘a e ngaahi me’a lalahi ‘o fekau’aki mo ‘etau mo’ui.  Ko e ivi ia mo e malohi na’a Ne tataki kitautolu ‘i he Katoanga na’a tau fakahoko ‘i he ‘aho 28, 29 ‘o ‘Epeleli mo e 1 Me 2011.

 

Fakamolemole pe ka e faka’ata ‘a e pangai kae folaloa ‘a e fala kae fai atu ha ki’i fakamalo tu’a kiate koe mo ho’o komiti ki he ngaahi fakahoko fatongia mo e si’i talia ‘a e fatongia ne fai atu ki ai ‘a e fakatangi.  ‘Oku mau ongo’i loto mafana ‘i he lelei kotoa mo e fola nima kuo mou vaevae manava ‘o umataha mai ‘aki ‘i he ’etau fakamanatua ‘a e hokosia ‘a e ta’u 125 ‘o e Kolisi ‘Apifo’ou mo e Ako Katolika ‘i ‘Aositelelia ni.

 

‘Oku ‘ikai ha lea pe fakafotunga ia ke fakatatau’aki si’omou ongosia mo e ngaue totoivi ‘i he  foaki ‘ofa.  ‘Oku ‘ikai ha me’a temau ma’u pe koloa ke fakahounga’i kimoutolu he ‘ofa li’oa na’a mou fakahoko ‘i he ’etau Katoanga.  ‘Oku mou akonekina kitautolu ‘i he ‘ofa mo e ngaue fakataha makatu’unga ‘i he lelei ne tau fakamo’oni ki ai ‘i he ‘aho Katoanga.  Ko e taki lelei ko e fakahinohino ia kiate kitautolu hono kotoa‘a e mamahi’i ako, pea ko e tuhulu ia kuo ‘omai ke malohi, ke tau pikitai ki he fakahinohino ‘a e Kalisitiane pea hoko ia ke fakaloloto pea mo taupau’i ‘etau tui.  Malie Fuai!!

 

Ko ho’omou me’a mai ko e fakahaha ia ho’omou kau fakamakatu’u ki he’etau ngaahi ngaue pea ‘oku mau hounga’ia he loto too mo e poupou ki he langa hake ‘a hotau ‘apiako ‘ofeina ko ‘Apifo’ou.  Kuo hoko ‘a ho’omou ‘ofa ko e tokoni ki he fatongia hotau fonua ni ki he Katoanga lahi ‘o e fakamanatu ‘a e Siupeli 125 hotau ‘Apifo’ou moe Siupeli Siliva ‘o e falelotu faka-‘Epikopo Malia‑‘i‑Makulata ‘i Ma’ufanga ‘i he ‘aho 26 – 30 ‘o Tisema 2011.

 

‘Oku mau fakatauange pe pea mo e tu’a ki falelei ‘e kei hokohoko atu ‘etau paotoloaki ‘etau ngaue ‘i he ‘Eiki, lolotonga ‘etau teuteu ki he Katoanga fakalangilangi ‘o e Siupeli ‘i Tonga’eiki.

 

‘I he ‘ofa mo e hufaki.

  stpetelo.jpg

 

..

 

 

..........................................................            ............................................................

Fr ‘Alatini Kolofo’ou                                      Viliami Halaholo

Chaplain                                                          President

Tongan Catholic Community Australia.         ‘Apifo’ou College Ex-students (Aust)


 
< Prev   Next >

volunteer1.gif

 

 

 

scholarshipfrontimage.jpg

 

scholarshipidonation.jpg

<
 

Warning: Unknown: open(/home/users/web/b2606/nf.voiceoftonga/public_html/cgi-bin/tmp/sess_bce841f8cabb81c86a7f601deec7ca83, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/users/web/b2606/nf.voiceoftonga/public_html/cgi-bin/tmp) in Unknown on line 0