News Highlights
Manatu Melie to'uako Sangato Petelo Sanele Ko e 'amanaki ko 'eni ke fakamanatua 'a e siupeli koula 'o e Kolisi Sanele 'i Kelana 'oku to e fakamanatu ...Readmore


School
Me'a'ofa 'a Apifo'ou mo e 'u Ako Katolika Ko ha ngaahi ‘ata ‘ena mei he foaki me’a’ofa ‘a ‘Apifo’ou mo e ngaahi ako Katolika ki he Tama Tu’i ko Siaosi Tupou V. ...Readmore


Catholic World-wide
ADDRESS OF HIS HOLINESS BENEDICT XVI ... ADDRESS OF HIS HOLINESS BENEDICT XVI TO THE FRANCISCAN FAMILY ...Readmore


Komiti Ngaue Vahaope
Falelotu Malia (Tupu) 'Imakulata 'Oku ho'ata mai 'e he Falelotu Faka-'Epikopo ni 'a e faifio 'i he 'akiteki pe sipinga tufunga ...Readmore

Home arrow Dictionary arrow Novena: MALIA MAKILOPI
Novena: MALIA MAKILOPI PDF Print E-mail
Written by Siasi   

marymc.jpgKo e 'aho fakahisitolia 'a e Sapate 17/10/10 ki he Siasi mo e lotu Fakakalisitiane, 'a hono fakanofo 'a Malia Makilopi ko e fuofua Sangata 'o 'Aositelelia.

                     Ko hono fakahoko ha Nōvena Ko e ‘uhi ko e hufaki ‘a Malia Makīlopi  

 

 

 

Na’e lotu fakataha ‘a e kau ‘Apositolo he ‘aho ‘e hiva hili e Toetu’u ‘o kole ki he Laumālie Mā’oni’oni ‘o e ‘Otuá ke ha’ele mai kiate kinautolu, ‘o foaki ange kia kinautolu ‘a e poto-fakapotopoto mo e mahino, lototo’a ‘i he ngaahi faingata’a, faito’o ‘a e puke pea melino ‘a e ‘atamai mo e loto. ‘Oku pehē pē mo kitautolu ‘i he‘etau fakahoko ‘a e lotu ‘aho ‘e hiva ko ení, pe ko e Nōvená.  Ko e memipa ‘o e kulupu ‘oku lotu, ke nau loto taha ke lotu ‘i he ‘aho kotoa ‘o e ‘aho ‘e hiva, ‘o e Novená. ‘Okapau ‘oku fiema’u ke fakamo’ui ha alangamahaki ha taha ‘o fakafalala kia Malia Makīlopi, fakapapau’i ko Malia Makīlopi tokotaha pē ‘oku tau kole ‘ene tautapa, pē kole ki ai lolotonga ‘a e Nōvená.  

‘Oku ‘ikai ke fu’u fiema’u ia ki he fa’ahinga ‘oku kau ‘i he nōvena ke nau fakatahataha mai ki ha feitu’u, pē ki ha ‘api. ‘Oku fe’unga pē ke nau lotu mai pē mei he feitu’u ‘oku nau ‘i ai, ‘i ha taimi faingamalie’.  Ko e me’a mahu’ingá, ke nau takitaha lotu ‘i he ‘aho kotoa ‘o fe’unga mo e ‘aho ‘e hiva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nōvena   

 

Hufanga ‘i he Hūfaki ‘a Malia Makīlopi Faka’amú:- 
 
   
 Kamata ‘a fe?_______________________  Faka’osi ‘a fē?______________________      Talaki ‘o e Tui’‘Oku tau tui ki he ‘Otua mo ‘ene ‘ofa ta’engata ki he kakai kotoa pe.  Koe’uhi ko e tui mo e falala mo’oni ki he ‘ofa ko iá, ‘oku tau tui mo’oni ‘e tali ‘etau ngaahi kole ‘oku faí haké ni.  Ko ia ai, ‘i he’etau faka’amua ke fakahikihiki’i ke lahi ange ‘a e ngeia mo e langilangi ‘o  e ‘Otuá, ke tau lotu fakataha ‘i he hufaki ‘a Malia Makīlopi ke fakamo’ui  ‘a Hingoa ___________________________

 

 

 

Lotu Nōvena ‘o Malia Makīlopi  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamai faimanava‘ofa mo ‘Itāniti, ‘oku fakakololia ‘a e ‘Afió na ‘i ho’o kau ma’oni’oní. Ke vikiviki’ia, kolōlia’ia pea mo langilangi’ia ma’u ai pē ‘a e ‘Afio’na. Na’á ke tataki fakalaumalie ‘a   Malia Makīlopi ‘o e Kolosé, ké ne mo’ui ‘aki ‘a e tui ki ho ‘Alo ko Sēsū Kilisitō, pea mo ‘inasi ‘i he ivi fakamo’ui ‘o hono Kolosí. ‘I he ‘emau faifononga ‘i homau ‘alungá, tauange ke mau fakataha mo ia ‘i homau ‘api mo’oní, ‘i he ‘afiona. ‘Oku mau kole ai kiate ia ké ne hūfekina kimautolu koe’uhiā ko e fiema’u makehe ko eni: ______________________________                ____________________________________________________________                                                          

 

‘Eiki ē, tali mai mu’a ‘emau kole ni. ‘Oku mau tautapa hake ki he ‘afió na ké ke fekau’i mai ho Laumālie Mā’oni’oní ki homau lotó, pea ké ne foaki kia kimautolu ‘a e tuí hangē ko e tui na’e ma’ú ‘e Malia Makīlopí. Faitokonia kimautolu ke mau talia ‘a e  Kolosí ‘o hangē ko ‘ene talí, pea mau muimui ‘i he sipinga ‘o ‘ene anga’ofá.‘Oku mau kole eni ‘o hufanga ‘ia Kilisitō ko homau ‘Eiki.‘Ameni
 
< Prev   Next >

volunteer1.gif

 

 

 

scholarshipfrontimage.jpg

 

scholarshipidonation.jpg

<
 

Warning: Unknown: open(/home/users/web/b2606/nf.voiceoftonga/public_html/cgi-bin/tmp/sess_d2a1f76c4938cda390c62acfd945e5d6, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/users/web/b2606/nf.voiceoftonga/public_html/cgi-bin/tmp) in Unknown on line 0