News Highlights
Manatu Melie to'uako Sangato Petelo Sanele Ko e 'amanaki ko 'eni ke fakamanatua 'a e siupeli koula 'o e Kolisi Sanele 'i Kelana 'oku to e fakamanatu ...Readmore


School
Me'a'ofa 'a Apifo'ou mo e 'u Ako Katolika Ko ha ngaahi ‘ata ‘ena mei he foaki me’a’ofa ‘a ‘Apifo’ou mo e ngaahi ako Katolika ki he Tama Tu’i ko Siaosi Tupou V. ...Readmore


Catholic World-wide
ADDRESS OF HIS HOLINESS BENEDICT XVI ... ADDRESS OF HIS HOLINESS BENEDICT XVI TO THE FRANCISCAN FAMILY ...Readmore


Komiti Ngaue Vahaope
Falelotu Malia (Tupu) 'Imakulata 'Oku ho'ata mai 'e he Falelotu Faka-'Epikopo ni 'a e faifio 'i he 'akiteki pe sipinga tufunga ...Readmore

Home arrow Catholic Schools arrow 'Apifo'ou arrow 'Apifo'ou College arrow Faikava 'a Kasia, LaloKasia mo Fele'unga
Faikava 'a Kasia, LaloKasia mo Fele'unga PDF Print E-mail
Written by Kasia & LaloKasia   
imageskava.jpegKo ha faikava fakalokua 'a Kasia pea mo LaloKasia ka e tou'a 'a Fefine Fele'unga, pea ko e kaveinga ko e teuteu siupeli ta'u 125 'a 'Apifo'ou.

K: Malo ‘etau ma’u e efiafi ni, ko e ha e me’a lahi ne fai mo lava he ‘aho ni LK. Malo mu’a e lelei ‘a e tou’a, FF, kuo kehe ange palupalu ia ko ‘eni ko e matala’i kakala!!

LK: ‘Oku ma’a lahi atu K, pea malo mu’a FF e tuku taimi ka ke fiema’ulalo ke palu e kava fakalokua e ongo vaivai ni, he ko a K?

K: Ko ia hono kotoa LK pea pehe kia FF. Ko e fakalata lahi !!

FF: Kuo te ongo’i langilangi’ia he fakafe’iloaki kuo mo fai ni, pea to e hulu mo funga ni ‘aki ‘a e tokoni seniti kuomo foaki mai ma’aku, Fakamalo lahi atu.

K: ‘Io ne ai e ki’i seniti? Sai ai pe he ko ‘ema ‘ofa pe mo e hounga’ia FF.

LK: K ‘io ne ngalo ke u tala atu ne u ‘oange ‘a e ki’i seniti ‘a FF.

K: Malo ‘aupito ia, ka ‘oku ‘ikai pe ke fu’u mama’o ia mei he feinga tokangaekina LK?

FF: Ha hano ngeli K, he ‘oku fu’u lelei ‘aupito e ki’i foaki ia, pea ‘e lava lelei ai pe ‘a e fo’i ma breakfast ia ‘a e kau leka mo e fanga makapuna.

LK: FF sai pe ia kapau ‘e ai hano ‘aonga, ka e ‘oua teke fu’u tala totonu, ko e tuli pe hua ke ma’u pe ha’atau ifo, ha ha’o lau K?

K: Kou fietokanga atu au LK mo FF ki he fa’a talanga ne ‘asi hake mo e puli hifo he ngaahi mahina atu ko e fekau’aki mo e te u siupeli ta’u 125 ‘o hotau ‘apiako ko ‘Apifo’ou.

FF: He ko e ha ko a e talanga ko ia?

LK: FF ko e kamata talanga pe mo potatala pe ‘oku totonu ke fai ‘a e ‘a e siupeli ‘e he Kolisitutuku pe ‘a kitautolu ‘i ‘Apifo’ou, pe ko e ‘ai ko e ta’u 125 e ngaahi ako Katolika mo ‘enau kolisitutuku fakalukufua, hange ko e faka’amu ‘i hono ta’u 75 pea pehe ki he ta’u 100 he 1986?

FF: ‘Io ne u ki’i fanongo pe ai.

K: Kuo ‘osi mahino foki e tukunga ia he taimi ni, kuo ‘osi fk’ofisiale hono fakaha ‘e  ‘Epikopo Paini Mafi ki he siasi mo e kolisitutukui, ko e ta’u 125 pe ‘o ‘Apifo’ou pea ‘oku kau atu pe ki ai e ngaahi ako mo e kolisitutuku kehe ki hono fakamanatu ‘I he maluamlu pe ‘o e ngaue mo e mafia e Komiti Kolisitutuku Lahi ‘a ‘Apifo’ou. Pea mahalo kuo mahino ia, ka ‘oku ai pe foki e kei tala’a ia.

LK: Ko e malie foki he ko e ngaahi visione ko ‘eni ki he fakatahataha ‘a e ngaahi ako Katolika mo ‘enau kolisitutuku ko ha visione ‘a e ‘Epikopo kuo pekia, Patelesio Finau pea ne hoko mai ‘o poupoua ‘e ‘Epikopo Soane Foliaki, pea ‘oku kei popoua pe ia ‘e ‘Epikopo Mafi, ka ‘i he ngaahi me’a mahino pe, pea ko e ngaahi liliu foki kuo fai he tu’u ‘a e Taiosisi mo e fakalele e ngaahi ‘apiako fakataautaha ‘oku to e ai ‘ene fekau’aki mo e tu’utu’u ni ko ‘eni.

K: Ki’i fakatau mai mu’a FF, ki’i ekeeke’i mamalie pe, pea tuku mai he’ene kei lelei, he kuo kamata ke fakaninimo e talanoa ‘a KL.

LK: Tukumai, ka ko e fakninomo pe ko ho’o fokotu’u mai ketau potatala ki ai. He ‘oku pehe ni, kuo lahi e me’a ki he fakalele ‘a e ngaahi ‘apiako pea ‘oku mahu’inga ke to e liunga hongofulu ange ‘a e malohi e ngaue e ngaahi kolisitutuku ke tokoni ki he kolisi lolotonga ‘i hono fakalele, he kuo tuku mai ‘e he Taiosisi ki he ngaahi ‘apiako ‘a e konga lahi ke taki fakalele pe ha’anga ‘o ‘ikai ke to e hange ko e ngaahi ‘aho ko e he kuohili ke meimei fataki kotoa e fakamole he’e Taiosisi.

K: ‘Oku ke ‘uhinga ko a ki he ngaahi kolisitutuku fakakatoa pe ko e fakataau taha ki he’enau ngaahi langa ngaue mo e fakalele honau ngaahi ‘apiako?

FF: Kataki mu’a LK ‘o kole ange kia K ke talanoa pe mo siosio fakalelei mai ka e ‘oua ‘e hange ‘oku fu’u fkpolalo pehe mai mo e fakailifia lolll

LK: Talanoa ‘ata’ata pea ‘ai e sio ke ‘oua fkhehema mo pikopiko pehee K, he ko ‘etau toki kamata pe, mo’oni ‘a FF, faifai pea ‘e ‘ikai ke to e ha’u ia ha’ata palupalu, pea ‘oua teke ‘alu leva FF he fu’u sio ta’e fakalaumalie pehee ‘a K. Fielau hono ta koe mo tele fakakalakala’apusi ko e fa’ahinga fakahila polalo pehe lolll

FF: Mo’oni koe LK.

K: Ta’ahine FF tuku a ho loto mamahi ka e kataki ‘o fakatau mai ha ki’i mei hu’akau melie he ‘oku ‘alu pe taimi mo e to e fakalata ange ‘a e inu e hu’amelie ni ko ho’o ngaahi faka’ite’ita mai. Hange ko e lau ‘a e motu’a, ko e lahi ange ho’o ‘ita mai ko e to e fkutuutuange ia ‘eku fakapolalo mo sio faifaikehe atu lolll

LK: K mo FF kou fie tokanga atu pe au ia ki he’etau kaveinga potalanoa.

K: Mahalo kuo fe’unga ia, kuo ‘osi mahino mai, ko e anga e faka’amu mo e visone he ‘aho kuohili kuo liliu e me’a lahi ‘o ‘alu ia he hala ko e, pea ‘asinga ai mo e to lalo ‘a e ‘ikonomika, pea kuo mahino mai ki he motu’a ni ‘a e ‘uhinga ‘oku fiema’u ai ketau taki taha feinga ‘ene fonu ki he langa fakalakalaka mo e fakalele e ngaahi ‘apiako takitaha, pea kehe pe leva ‘a e ngaahi ouau mo e kavenga ‘oku tau ngaue fakataha ai. Ko ia ko a K?

LK: ‘Io ko e mo’oni, pea neongo ha me’a pea ‘oku ai pe totonu e kau kolisitutuku ‘a ‘Apifo’ou mo e ngaahi ako Katolika kehe kenau fakaha ‘enau taki taha fakakaukau, tautau tefito kiate kinautolu ‘oku ‘ikai kenau tui ki he mavahe ko ia ‘a ‘Apifo’ou ‘o tataki mo fakahoko pe ‘a ‘enau ta’u 125.

FF: Kou fie kau atu pe ongo tangata, kataki pe ‘oku ‘ikai ko ha kaunoa pe ‘ohonoa, ka ‘oku sai ange pe ‘ohonoa he nofo noa mahalo.

K: Ko iaaa hono kotoa FF, ‘omi koe ha’au fakakaukau.

LK: Ki’i talitali lelei hifo K he ‘oku vave pea le’o lahi vavale ho’o fu’u ko iaaaa lolll

FF: ‘Oku ou faka’apa’apa lahi ki he ngaahi ako kolisitutuku kehe ‘a e Katolika pea pehe ki he kau kolisitutuku ‘Apifo’ou ‘oku ‘ikai kenau loto ki he fakakaukau kuo fakaha faka’ofisiale ki he siupeli, ka ‘oku mahu’inga pe kiate au ia ketau tauhi ‘etau kehekehe pea tau fefaka’apa’apa’aki ki ai, pea ketau to e tauhi foki mo hotau ngaahi va ke fakasi’isi’i pea ‘oua ‘e tupu ai ha ngaahi maumau. ‘Oku faka’ofo’ofa pe ngaahi ‘uhinga, ka kou kole ketau hanga atu kimu’a ‘o ngaue fakataha, mo taki taha fai ‘ene langa ngaue pea ketau kei ngaue fakataha foki. Ko au foki ia ne u ako lautohi pe au ia he ako Popi, ne ‘ikai kete ako kita he’etau ngaahi kolisi, ko e mamahi’i ngaue pe ‘eni ia. Ko ia pe pea fakamolemole pe he hu noa ‘ia atu.

K: ‘Oku to e maama atu ‘a e kaveinga ia ‘a LK ka ke kataki FF ‘o tou mai ha ki’i mei hu’akau melie !! ‘Oku ‘ikai ke u kau au ki ha tafa’aki neongo ko au ko ‘Apifo’o pe ia, ka kou tokanga pe au ia LK mo FF ketau valelei mo fengaue’aki fakataha neongo ‘etau kehekehe, hange ko e ngaue fakataha mo fe’ofo’ofa ni ‘oku lolotonga hoko he kau kolisitutuku Katolika ‘i ‘Amelika. He neongo e ngaahi tokehekehe ko ‘eni he ta’u 125 ‘o ‘Apifo’ou ka ‘oku ‘asi mai ia ‘oku ‘ikai kene teitei uesia ‘e ia ‘enau ngaue fe’ofo’ofa ni pea ‘oku faka’ofo’ofa lahi e laumelie ko ia ketau ako kotoa mei ai pea puke ‘a fufula.

LK: Ko e fo’i malanga malie ia K, he ko a FF, pea kuo fouloa taimi kene hoko ko ha tangata malanga, ka e kataki mu’a FF ‘o fakatau faka’osi mai ai leva e toenga ko ‘ena katau ma’u ha malolo, he kuo ma’uloloa e po pea malo lahi e si’i tou’a mo e ‘a, pea kou tui pe teke to e lava mai pe kapau tema fakatangi atu mo e si’i vaivai ko K.

FF: Malo LK ka ke to e kole atu pe mu’a kia K ke ‘ai’ai lelei ‘ene fu’u sio ta’efakalotu pehee mai !! Malo ‘aupito pea ‘oku te lau pe ko hoto tapuaki ‘a ‘ete lele mai ‘o ohuohu e kava ‘a e ongo vaivai, neongo ko K ia ‘oku ‘ikai fie kau ia he kau vaivai.

LK: FF ‘e toho pe tangata’eiki ki fa’itoka mo e kei matengata’a pe, ko e kafi foki pea ‘oku ‘ikai pe ha liliu ia ‘e taha he’ene to’onga, ko e talu ‘eni ‘ema ako he ono ngofulu tupu pea ma fepulingaki ha ngaahi ta’u lahi pea ko ‘eni tema toho pe ki luo mo e ‘ikai pe ha liliu ia. ‘Ai a mo ke liliu K. Tuku a pehee lollll

K: FF kou fakamalo lahi atu pea kataki pe kapau ke ngali ilifia he’eku fa’ahinga sio ka ko e lelei taha pe ia ‘ete sio atu, hange ko e lau ko e kovi e mata ka ko e anga ia ko e hau he hevani mo’oni !!

FF: Malo.

LK: Malo.

K: Mo po’uli a, ‘e FF ‘oku ai ha taha kene tuku koe ki homou ‘api.

FF: Malo pe K ka ko hoku hoa ‘ena kuo ‘osi tali mai ia mei tu’a.

K: Uee !! Ko e mo’oni pe ia kuo ke ‘osi ma’u hoa koa.

FF: ‘Io pea mo’oni pe ‘a LK ‘oku ‘osi ai mo hoko fanga makapuna.

K: Kuo mahino ‘aupito FF. Malo. Pea mahalo pe na’a ai ha kau fiekau mai ki he’etau ki’I palupalu hoko. FF teke to e lava mai pe?

FF: ‘Io K he ‘oku fu’u lelei ho’omo tokoni fakaseniti.

LK: ‘E to e hiki hake totongi, ‘oku ‘ikai ko ha totongi ia ka ko e fakaha pe hounga’ia.

K: LK ‘ai pe ke mama’o e hounga’ia pea mo e fakapulipuli ‘a e sauté. Ko e lau ki Kao ka e tuku ‘a Tofua lollllll


 
< Prev   Next >

volunteer1.gif

 

 

 

scholarshipfrontimage.jpg

 

scholarshipidonation.jpg

<
 

Warning: Unknown: open(/home/users/web/b2606/nf.voiceoftonga/public_html/cgi-bin/tmp/sess_aa83f2a37c4b1be4d0f0e1f67d132100, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/users/web/b2606/nf.voiceoftonga/public_html/cgi-bin/tmp) in Unknown on line 0