News Highlights
Manatu Melie to'uako Sangato Petelo Sanele Ko e 'amanaki ko 'eni ke fakamanatua 'a e siupeli koula 'o e Kolisi Sanele 'i Kelana 'oku to e fakamanatu ...Readmore


School
Me'a'ofa 'a Apifo'ou mo e 'u Ako Katolika Ko ha ngaahi ‘ata ‘ena mei he foaki me’a’ofa ‘a ‘Apifo’ou mo e ngaahi ako Katolika ki he Tama Tu’i ko Siaosi Tupou V. ...Readmore


Catholic World-wide
ADDRESS OF HIS HOLINESS BENEDICT XVI ... ADDRESS OF HIS HOLINESS BENEDICT XVI TO THE FRANCISCAN FAMILY ...Readmore


Komiti Ngaue Vahaope
Falelotu Malia (Tupu) 'Imakulata 'Oku ho'ata mai 'e he Falelotu Faka-'Epikopo ni 'a e faifio 'i he 'akiteki pe sipinga tufunga ...Readmore

Home arrow Dictionary arrow Kupenga Vahaope Ma'ae Ako Mo e Kolisitutuku Katolika
Kupenga Vahaope Ma'ae Ako Mo e Kolisitutuku Katolika PDF Print E-mail
Written by Komiti Vahaope   

 Oku ‘oatu ‘a e fakatapu mo e faka’apa’apa ki he ngaahi Ha’a Tukufakaholo ‘o e Fonua, Kau Taki Lotu, Helohelo 'o e Ako mo e Kolisitutuku kotoa pe ‘oku totonu ke fakatapua he pangai ‘o ‘Apifo’ou mo e Ngaahi Ako Katolika, kamau fakamalumalu atu mu'a 'i he motu ko Pangaimotu.

Pea pehe mo e loko 'oku vilingia ai 'a e, 'KE HOKO MAI HO PULE'ANGA (ADVENIAI REGNUM TUUM), ka e 'ata mu'a ke 'oatu 'a e ongoongo ko 'eni. 

Ko ha fakahoha’a atu ‘eni kemou mea’i ko e kupenga vahaope (website) ko‘eni, ko ha lukuluku mo ha fa’ufa’u ia ke kamata ha lalava mo e lalanga 'a hono ngaahi kupesi 'i he tekinolosia 'o e saienisi he vahaope. Pea mo ha faka’amu ke tokoni 'eni ki he fakalakalaka ‘a e ngaahi 'apiako Katolika ‘i Tonga, pea pehe ke vaofi ange ai 'a e va ‘o e kau ako lolotonga mo e kau kolisitutuku, pea pehe foki ki he va ‘o e ngaahi ‘apiako ni mo e kakai 'o e siasi fakalukufua ‘i mamani.

 

 

Hange pe 'oku mou me'a mai ki ai 'i he kupenga vahaope ni, ko ha toki kamata pe ‘eni ‘a e langa ngaue ni, pea ‘oku kei lahi fau ‘a e ‘u ngaue ke fakahoko ki hono lalava mo lalanga. Pea mahalo pe ‘e a’u  ki ha ta’u ‘e taha nai pe loloa ange ‘a hono langa 'a e kupenga vahaope ni, pea tau toki a’usia ha tu’unga kuo fai ki ai ha fiemalie ki hono fa’unga pea mo e kakano.

‘Ai ia ‘e fakafonu ‘aki hono kakano ha ngaahi ‘atikolo ki ha fa’ahinga kaveinga pe he ako, kolisitutuku mo e siasi, pehe ki he ongoongo pe fanongonongo, pea mo e ngaahi la’i ‘ata mo e DV pe CD, meia kimoutolu kau kolisitutuku mo e ako lolotonga, pea mei he ngaahi feitu’u kehekehe ‘oku mou me’a mo ngaue mai mei ai

 

‘Oku ai 'a e faka’amu ‘a e tu’unga matu’a mo e finematu’a ‘oku nau fakakaungatamaki ‘i hono fai e langa ngaue ‘ofa mo e tokoni ko ‘eni, ke fakaa’u atu ki he kolisitutuku kotoa ‘oku hau’atea. ‘Oku ‘ikai ke fakangatangata ‘a e ngaue ni pea mo hono fakalele kiate kimautolu pe, ka ‘oku ope atu, pea ‘ata ki ha taha pe ‘oku fietokoni mai, pe loto lelei ke hoko ko ha taha he’etau Komiti Vahaope 'oku faifatongia ni. Ko e faka’amu mo e kole, ke hoko mu’a ‘a e kupenga vahaope ni ko hatau ‘api fetaulaki’anga mo e feohi’anga, ketau langa ai ‘a e lelei fakalukufua 'o 'ikai lau ako pe to'uako ki he’etau fanau ako mo e siasi ‘i Tonga mo muli .

 

Pea ‘oua ‘e hoko ‘etau nofo kehekehe, ako mo e to’uako kehekehe ko ha me’a ke ne fakafe’atungia’i ‘etau fe’ofo’ofani, fe’ofa’aki mo e fetokoni’aki he laumalie tau’ataina hotau ‘Eiki ko Sesu Kilisito, pea pehe ki he’ene fa’ee tapu ko Malia. Pea hange ko ‘ene folofola he’ene te u ha’ele hake,

 

 “Ko e me’a pe ‘e ‘ilo ai kimoutolu ko ‘eku kau ako ‘okapau temou fe’ofo’ofani.”

 

Ko e uho mo e fotunga ia ‘o e langa ngaue ko ‘eni, pea mo e faka’amu ketau fepoupouaki. Pea kapau ‘e 'i ai ha me’a temou fietanaki mai, pe ‘ikai fiemalie ki ai, pea temau loto lelei mo tau’ataina ke ‘omi ho’omou ngaahi fakakaukau ke fai ha vakai ki ai, ‘o fakataumu’a pe ma’ae lelei fakalukufua ‘a e ako.

 

Pea ko 'eni pe ‘a e me’afua ‘e fua ma’u 'aki pe ‘etau langa ngaue ko ‘eni, ko e fua’aki pe ‘a e anga ‘ene tokoni ma'ae lelei fakalukufua, ka 'ikai ma'ae fiema'u pe ha kulupu tokosi'i pe tokotaha, tautefito ki he lelei fakalukufua 'etau ngaahi ‘apiako mo e fanau ako lolotonga mo e ngaahi kolisitutuku, pea ‘i he aofangatuku, ke hoko ia 'o tanaki ki ha lelei fakakatoa ‘a e siasi ‘i Tonga mo mamani.

 

Ko e langa ngaue ni kuo ‘osi tukupa ki ai ha ni’ihi mei he kau kolisitutuku  'Apifo'ou ‘i Tonga mo muli ‘o e ta’u 1976, pea 'oku poupou fiefia mo kauala ki ai ‘a e kolisitutuku 'Apifo'ou ‘o e ta’u 1975 mo e 1977. Pea ko hono tali foki 'ena he kau kolistutuku mei muli 'o e ngaahi ta'u ni 'a e faka'amu 'a e Palesiteni 'o e kolisitutuku 'o Tonga 'i he 2006, Si'atu Fakafanua Vaea, ki he kaunga kolisitutuku 'Apifo'ou 'o e 1975, 76 mo e 77 'i muli.  Ke fokotu'u ha kupenga vahaope, ko ha teuteu atu ki he 2011, pea mo e fengaue'aki he kaha'u ke to e vaofi mo faingofua ange 'i he vahope 'o e tekinolosia ni mo hono saienisi. 

 

Ko e ngaahi vahevahe ‘ena he Loki Fepotala’aki (Forum Room) kemou lesisita ‘o hu atu ki ai ‘o kamata potalanoa mo fakafe’iloaki mo homou ngaahi to’uako mo e maheni, pea kuo mau ‘osi vahevahe atu e ngaahi to’uako ki he loki fakata’u hongofulu. Tukukehe leva kapau ‘oku mou loto pe kimoutolu kemou loki mavahe fakata’u, hange ko e loki ki he kau ta'u 1978, 79 mo e 1980 'o fakatatau ki he’etau vahevahe fakata’u kuo fai mai mei he kolisitutuku ‘a Tonga he teuteu ko ia ki he 2011.

‘Oku ‘osi fakaava mo fakahu atu foki mo e ngaahi la'i ‘ata ki he Loki ‘Ata (Gallery Room), pea mo ha ongo TV 'i he pasina 'i mu'a ketau kamata’aki ia, pea tau toki vakai mei ai, pea 'oku 'ata foki kemou fakahu mai ha to e ngaahi la'i 'ata ki he'etau Loki 'Ata.

 

‘Oku ‘ata foki kemou tuku mai ha’amou ongoongo pe fanongonongo, ‘o a’u ki ha’amou ngaahi ‘atikolo ha fa’ahinga kaveinga pe ‘e tokoni ki he’etau langa he ako, siasi mo e fonua, pea temau vakai ki ai pea pulusi atu kinautolu, ‘o tatau pe he lea faka-Tonga pe faka-Papalangi. Ko ha Komiti Vahaope pe ‘oku mau kamata’aki 'i he taimi ni, pea ‘oku 'i ai 'a e fokotu’utu’u ‘i ha ‘osi 'a e fa’unga ‘etau kupenga vahaope ni ke fili ha’atau Poate Lahi he kaha’u mei muli mo Tonga kenau tokoni ki hono fakalelei mo tataki ‘etau ngaue ni.

 

‘Oku ‘i ai foki mo e faka’amu ‘a e Komiti Vahaope ni ke hoko 'eni ‘i he kaha’u ko ha senita, pe ‘api fakalata mo fe'ofo'ofani hange ko e 'Api ko Petani, ke fakalele mo fai ai  ai ha ngaahi ngaue pe poloseki kehekehe fekau’aki mo e langa ‘o e ako ‘i hotau ngaahi ‘apiako ‘i Tonga, pea pehe ki he va ‘o e ngaahi ‘apiako ni pea mo hotau kainga kolisitutuku mo e siasi ‘i muli foki.

   

‘Ofa & Faka’apa’apa Lahi Atu,

   

Komiti Vahaope 'a e Lalo Kasia


 
< Prev   Next >

volunteer1.gif

 

 

 

scholarshipfrontimage.jpg

 

scholarshipidonation.jpg

<
 

Warning: Unknown: open(/home/users/web/b2606/nf.voiceoftonga/public_html/cgi-bin/tmp/sess_ba1ac19d8d637d5473f4d018bfe7907b, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/users/web/b2606/nf.voiceoftonga/public_html/cgi-bin/tmp) in Unknown on line 0